Stornopodmínky Letního dětského tábora
pořádaného Víkend z.s., IČ: 27028364

(dále jen "Tábor")

I. Úvod

Zákonný zástupce dítěte (dále jen "rodič") uzavřel s Víkend z.s. (dále jen "provozovatel") smlouvu o pobytu dítěte na táboře (dále jen "smlouva"); tyto stornopodmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. K uzavření smlouvy došlo okamžikem doručení "Přihlášky na tábor" s vlastnoručním podpisem rodiče provozovateli nebo vyplněním elektronické přihlášky (http://www.tabor.kuzelka.cz/prihlaska) a zaplacením zálohy, případně plné částky za pobyt rodičem nebo rodičem pověřeným prostředníkem (např.zaměstnavatel rodiče).

II. Závazek provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytnout dítěti pobyt na táboře v termínu označeném na přihlášce, a to za dodržení veškerých hygienických a jiných relevantních právních norem.

III. Závazek rodiče

Rodič se zavazuje zaplatit cenu pobytu dítěte na táboře v celkové výši uvedené na přihlášce nejpozději do konce měsíce dubna roku, ve kterém se tábor koná. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče

Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu:
 • do posledního kalendářního dne měsíce května v roce konání tábora, na který je dítě přihlášeno. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči zaplacenou cenu pobytu sníženou o 200 Kč.
 • do 10 dnů před začátkem tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí (na základě lékařského potvrzení) zaplacenou cenu pobytu sníženou o 300,- Kč. Začátkem tábora se rozumí den uvedený na přihlášce.
 • do 10 dnů před začátkem tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 70 % z celkové ceny pobytu a 30 % z ceny pobytu zůstane provozovateli. Začátkem tábora se rozumí den uvedený na přihlášce.
 • do okamžiku začátku tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě (na základě lékařského potvrzení) vracíme rodiči 80 % z celkové ceny pobytu a 20 % z ceny pobytu zůstane provozovateli. Začátkem tábora se rozumí den uvedený na přihlášce.
 • do okamžiku začátku tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za celou dobu tábora. Zbylá část z ceny pobytu zůstane provozovateli. Začátkem tábora se rozumí den uvedený na přihlášce.
 • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou část ceny pobytu odpovídající počtu dnů, po které již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 70 % celkové ceny pobytu.
 • v průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu; rodiči v takovém případě nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.

  V. Výpověď smlouvy ze strany provozovatele

  Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:
 • v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost přivést na tábor dítě zdravé, jeho zdravotní.stav doložit vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti a tzv. potvrzením o bezinfekčnosti. Další povinností je předat provozovateli kartičku zdravotního pojištění dítěte a je třeba informovat při nástupu do tábora o jakýchkoliv zvláštnostech či problémech děcka (psychické problémy, zdravotní, chování, apod.) V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta.
 • v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 14 dnů před začátkem tábora). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce.
 • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou část ceny pobytu odpovídající počtu dnů, po které již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 80 % celkové ceny pobytu.
 • z důvodu těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrací denní stravovací jednotku za příslušný počet dní.
 • z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte nebo opakovaného nedodržování táborového řádu (http://www.tabor.kuzelka.cz/pravidla); uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího tábora. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel nic nevrací.
 • v případě přírodní katastrofy, živelní pohromy, epidemie. V tomto případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou část ceny pobytu odpovídající počtu dnů, po které již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 60 % celkové ceny pobytu.

  Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím tábora.

  Datum platnosti od: 1.1.2015 (v.0122)