next up previous contents
Next: Macierz normalna Up: Podstawy algebraiczne Previous: Macierz Hermite'a   Spis tresci

Macierz unitarna

Jest to macierz będąca macierzą kwadratową, określona na zbiorze liczb zespolonych oraz mająca własność:

$\displaystyle AA^{H}=I$    

W przypadku liczb rzeczywistych macierz unitarna sprowadza się do macierzy ortogonalnej.2006-03-26